JAVNI POZIVI

13Jun

Javno nadmetanje br. 16-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta i slučajnog užitka na

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.06.2018.


Na osnovu Odluke direktora preduzeća o raspisivanju Javnog nadmetanja br. 03-2726-1/18 od  12.06.2018.raspisuje se: 

 Javno nadmetanje  br. 16–PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta “na paritetu tvrdi put” na području “Šumarije Olovo LOT-1 i prodaja drvnih sortimenata slučajni užitak “na paritetu tvrdi put” na području „Šuamarije“ Maglaj LOT-ovi od 2 do 6).

Ukupna količina licitiranog drvnog sortimenta hrasta je 20 m3, ukupne vrijednosti 4.000,00 KM, a ukupna količina slučajnog užitka  1039,02 m3 ukupne vrijednosti 90.738,04 KM. 

Treba napomenuti da se radi  o ponovljenom postupku Javnog nadmetanja br. 15-PL/18.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove : 
• Ispunjen Cjenovni obrazac ponude,
• Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, 10% od početne vrijednosti lota (za svaki LOT posebna uplata), u iznosima kako slijedi :

Za LOT-1   iznos uplate      400,00  KM

Za LOT-2   iznos uplate   2 662,00  KM

Za LOT-3   iznos uplate       550,00 KM

Za LOT-4   iznos uplate   2 346,00  KM

Za LOT-5   iznos uplate   1 700,00  KM

Za LOT-6   iznos uplate   1 817,00  KM

Ponuđači koju budu izabrani, dobit će pismeno obavještenje/poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, o dostavljanju dodatne dokumentacije.  Ponuđači koji su uz ponudu već dostavili tražene dokaze neće biti dužni ponovo ih dostavljati.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 22.06.2018. godine do 10,00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – ''Licitacija br. 16– PL/18 – prodaja drvnih sortimenata hrsta „na paritetu tvrdi put“- NE OTVARATI ili prodaja drvnih sortimenata slučajni užitak “na paritetu tvrdi put”-NE OTVARATI.

Napomena : Obavezno je apliciratina na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen. 

Javno otvaranje će se obaviti dana 22.06.2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude možete preuzeti klikom ovdje