JAVNI POZIVI

15Jan

Javni poziv za nabavku usluga dugoročnog kreditnog zaduženja, br. 60-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 25.02.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-2-1-3-1/20  –  Javni poziv za nabavku usluga dugoročnog kreditnog zaduženja JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, br. 60-2/19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 20.02.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 25.02.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga dugoročnog kreditnog zaduženja, Ponuda u postupku br. 60-2 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 25.02.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osobe za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić i Admir Kovač .

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.