JAVNI POZIVI

10Jan

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke potrošnog materijala za motorne pile, br. 05/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 20.01.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 08.01.2020.  godine, donosi se

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka potrošnog materijala za motorne pile, br. 05/20)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 05/20 – Otvoreni postupak za nabavku potrošnog materijala za motorne pile, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je prispijeće tri ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu i to od ponuđača „SAJMIR“d.o.o. Vogošća, „ML FOREST“d.o.o. Sarajevo, i „BAŠIĆ - POLJOPROM“ d.o.o. Maglaj.

Uvidom u dostavljene ponude i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponuda, komisija je konstatovala da su sve ponude dostavljene u skladu sa tenderskom dokumentacijom, da ispunjavaju uslove Ugovornog organa, odnosno da su pristigle ponude formalno – pravno ispravne.

U ovom predmetnom postupku bila je pedviđena i e – aukcija, nakon čijeg provođenja je konstatovano da je napovoljniji ponuđač u ovom postupku „ML FOREST“d.o.o. Sarajevo, sa konačnom cijenom od 4.846,44 KM.

Navedenom ponuđaču će biti ponuđano sklapanje okvirnog ugovora o međusobnim pravima i obavezama ugovornih organa.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o.Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.