JAVNI POZIVI

07Jan

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga sistematskog i periodičnog ljekarskog pregleda radnika, br. 78-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.01.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, od 06.01.2020.godine, donosi se 

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

( Usluge sistematskog i periodičnog ljekarskog pregleda radnika, br. 78-2/19)

U postupku javne nabavke broj 78-2/19 – Konkurentski postupak za nabavku usluga sistematskog i periodičnog ljekarskog pregleda radnika, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano je prispijeće jedne (1) ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača JU„Zavod za medicinu i sportsku medicinu ZDK“ Zenica.

U postupku ocjene ponude, započetom dana 06.01.2020.godine, i uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je navedeni ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalifikovanosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno – pravno ispravna.

U predmetnom postupku, predviđeno je i vođenje e-aukcije, ali s obzirom da je dostavljena samo jedna ponuda, ista se nije mogla zakazati.

Nakon provedene procedure ocjene ponuda, uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija je predložila da se ponuda ponuđača, sa cijenom ponude od 19.008,00 KM (bez uračunatog PDV-a), prihvati kao najpovoljnija ponuda, te da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se zaključiti okvirni sporazum o nabavci.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.