JAVNI POZIVI

26Dec

Odluke o izboru najpovoljnjijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 04/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 31.12.2019.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  04/20   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj 04/20, od 25.12.2019. godine,  Direktor društva donio je Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača koje možete preuzeti u nastavku teksta.

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove na koje nije bilo prijavljenih ponuđača, lot – 2, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ,51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 68, 71. (Odluku možete pruzeti ovdje) 

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 0 "IŠERIĆ“d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)  

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 1 "PALEŽ“d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)  

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3 Srodna djelatnost „ASKO“ Vogošća (Odluku preuzmite ovdje)

05. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 4"PONAR“d.o.o. Kladanj (Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 6"MR WOOD“d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 9“MR WOOD“d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10"PALEŽ“d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 12"PALEŽ“d.o.o. Olovo Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 13 Srodna djelatnost „ASKO“ Vogošća (Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 22“MR WOOD“d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 42"DRVOPROMET DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje) 

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 43"DRVOPROMET DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 44"INOPLUSS“d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 53 "ŠG GORJE“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 58"MR WOOD“d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 59"INOPLUSS“d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje) 

18. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 61"SEFIR MS“d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 62"MR WOOD“d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

20. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 64 "KEPIĆ“d.o.o. Maglaj (Odluku preuzmite ovdje) 

21. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 65"KEPIĆ“d.o.o. Maglaj (Odluku preuzmite ovdje)

22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 66"KEPIĆ“d.o.o. Maglaj (Odluku preuzmite ovdje)

23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 67 "KEPIĆ“d.o.o. Maglaj (Odluku preuzmite ovdje)

24. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 69 "KEPIĆ“d.o.o. Maglaj (Odluku preuzmite ovdje)

25. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 70 "KEPIĆ“d.o.o. Maglaj (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.