JAVNI POZIVI

27Dec

Javni poziv za nabavku usluga zimskog održavanja puteva, br. 80-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.01.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-99-3-184/19  –  Javni poziv za nabavku usluga zimskog održavanja puteva, br. 80-2/19, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 06.01.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 07.01.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga zimskog održavanja puteva, Ponuda u postupku br. 80-2 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 07.01.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.