JAVNI POZIVI

27Dec

Javni poziv za usluge sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 78-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 06.01.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-98-3-183/19  –  Javni poziv za nabavku usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 78-2 /19, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 04.01.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 06.01.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, Ponuda u postupku br. 78-2 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 06.01.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.