JAVNI POZIVI

25Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dodatnih radova na izgradnji i sanaciji puteva u PJ"Šumariji Vareš", br. 10-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 31.12.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 24.12.2019  godine, donosi se

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka dodatnih radova na izgradnji i sanaciji puteva u PJ“Šumariji Vareš“, br. 10-2/19)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 10-2/19 – Otvoreni postupak za nabavku dodatnih radova na izgradnji i sanaciji puteva u PJ“Šumariji Vareš“, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem konkurentskog postupka, konstatovala je prispijeće jedne ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu i to od ponuđača „POROBIĆ“d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u dostavljenu ponudu i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponude, komisija je konstatovala da je ista dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom, da ispunjava uslove Ugovornog organa, odnosno da je pristigla ponuda formalno – pravno ispravna.

U ovom predmetnom postupku nije pedviđena e – aukcija, a nakon utvrđivanja cijene pristigle ponude, konstatovano je da je napovoljniji i jedini ponuđač u ovom postupku „POROBIĆ“d.o.o. Zavidovići, sa konačnom cijenom od 11.950,00 KM bez PDV-a.

Navedenom ponuđaču će biti ponuđano sklapanje okvirnog ugovora o međusobnim pravima i obavezama ugovornih organa.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o.Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.