JAVNI POZIVI

23Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke traktorskih lanaca, br. 03/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.12.2019.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 17.12.2019. godine,  donosi se

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka traktorskih lanaca, br. 03/20)

U postupku javne nabavke broj 03/20 – Konkurentski zahtjev za nabavku traktorskih lanaca za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda. Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovala da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „JASMIN M“ d.o.o. Žepče.

U postupku ocjene ponuda Komisija je konstatovala da je ponuđač „Jasmin M“ d.o.o. Žepče, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda, to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista nije mogla zakazati.

Procijenjena vrijednost nabavke je 34.520,00 KM. Cijena prvorangirane ponude je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

Nakon provedene procedure ocjene ponuda, uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija za nabavku je predložila da se prihvati ponuda ponuđača „JASMIN M“ d.o.o. Žepče kao najpovoljnija i donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključio Okvirni sporazum o nabavci.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.