JAVNI POZIVI

18Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stočne hrane (zob i kukuruz), br. 02/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.12.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 13.12.2019  godine, donose se 

O D L U K E 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka stočne hrane – zob i kukuruz, br. 02/20)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 02/20 – Otvoreni postupak za nabavku stočne hrane – zob i kukuruz, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Lot – 1 – Zob

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je prispijeće 3(tri) ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu (lot – 1), i to od ponuđača „EZIO INOX“ d.o.o. Ilijaš, „KRAN“d.o.o. Olovo i „BAŠIĆ – POLJOPROM“d.o.o. Maglaj.  

Uvidom u dostavljene ponude i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponuda, komisija je konstatovala da su ponude kvalificirane, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno formalno – pravno prihvatljive, te ispunjavaju uslove ponuđača. 

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač „EZIO INOX“d.o.o. Ilijaš, sa konačnom cijenom od 21.818,66 KM.

Odluku sa detaljnim obrazloženje možete preuzeti ovdje.

Lot – 2 – Kukuruz

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je prispijeće 4(četiri) ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu (lot – 2), i to od ponuđača „EZIO INOX“ d.o.o. Ilijaš, „KRAN“d.o.o. Olovo, „REPROM“d.o.o. Modriča i „BAŠIĆ – POLJOPROM“ d.o.o. Maglaj.  

Uvidom u dostavljene ponude i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponuda, komisija je konstatovala da su ponude kvalificirane, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno formalno – pravno prihvatljive, te ispunjavaju uslove ponuđača. 

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač „BAŠIĆ – POLJOPROM“ d.o.o. Maglaj, sa konačnom cijenom od 11.250,00 KM.

Odluku sa detaljnim obrazloženje možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.