JAVNI POZIVI

29Nov

Javni poziv za nabavku usluga rada građevinske mehanizacije, br. 72-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 16.12.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-2-89-3-168/19  –  Javni poziv za nabavku usluga rada građevinske mehanizacije, br. 72-2/19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 14.12.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 16.12.2019. godine, do 11:00:00 sati,  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga rada građevinske mehanizacije,  Ponuda u postupku br. 72-2/19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 16.12.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.