JAVNI POZIVI

29Nov

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za LKT81-T traktor

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 09.12.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 26.11.2019  godine, donosi se 

O D L U K A 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka rezervnih dijelova za traktor LKT81-T, br. 93-2/19)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 93-2/19 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za traktor LKT 81 – T, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je prispijeće jedne ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu i to od ponuđača „FORESTER“d.o.o. Sarajevo.

Uvidom u dostavljenu ponudu i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponude, komisija je konstatovala da je ponuda kvalificirana, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno formalno – pravno prihvatljiva, te ispunjava uslove ponuđača. 

Shodno navedenom, kao najpovoljnjija ponuda, prihvaćena je ponuda ponuđača „FORESTER“d.o.o. Sarajevo, sa konačnom cijenom od 222.897,00 KM.

Odluku sa detaljnim obrazloženje možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.