JAVNI POZIVI

12Nov

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke konja (1 par), br. 77-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 18.11.2019.

Na osnovu članova 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) , a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 11.11.2019  godine, donosi se

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka konja (1 par), br. 77-2/19)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 77-2/19 – Otvoreni postupak za nabavku konja (1 par), , za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je prispijeće jedne ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu i to od ponuđača „STANIŠIĆ“d.o.o. Ribnik.

Uvidom u dostavljene ponudu i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponude, komisija je konstatovala da je ponuda kvalificirana, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno formalno – pravno prihvatljiva.

Kao najpovoljnjija ponuda, prihvaćena je ponuda ponuđača „STANIŠIĆ“d.o.o. Ribnik, sa konačnom cijenom od 10.000,00KM.

Odluku sa detaljnim obrazloženje možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.