JAVNI POZIVI

07Nov

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke usluga dugoročnog kreditiranja, br. 60/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.11.2019.

Na osnovu člana 110 Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) , donosi se,

O D L U K A 

o obustavljanju  postupka javne nabavke usluga dugoročnog kreditiranja, br. 60/19

Na osnovu javnog poziva za nabavku usluga dugoročnog kreditiranja, za potrebe JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak otvaranja i ocjene ponuda.

Javno otvaranje ponuda provedeno je 28.10.2019.godine, nakon čega je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 60-2/19.

05.11.2019.godine, zaprimljena je Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izjavljena od strane Konzorcij grupa ponuđača – UNION BANKA d.d. Sarajevo, SBERBANK BH d.d. Sarajevo, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH.

Postupak javne nabavke se obustavlja do donošenja odluke/rješenja po žalbi. U skladu sa odlukom/rješenjem, po izjavljenoj žalbi, ugovorni organ će o nastavku postupka obavijestiti sve učesnike u postupku.

Odluku možete preuzeti ovdje

Žalba protiv ove odluke nije moguća.