JAVNI POZIVI

05Nov

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke radova na sanaciji i izgradnji šumskih puteva u PJ"Šumariji Tešanj", br. 64/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.11.2019.

Na osnovu člana 69.Stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) , a shodno tenderskoj dokumentaciji, podnesenom zahtjevu – žalbi ponuđača i Rješenju inspektora br. 18-26-06308/19-11-01-002, donosi se

O D L U K A 

o otkazivanju postupka javne nabavke za sanaciju i izgradnju šumskih puteva u PJ“Šumariji Tešanj“, br. 64/19

Na osnovu javnog poziva za sanaciju i izgradnju šumskih puteva u PJ“Šumariji Tešanj“, proveden je postupak otvaranja i ocjene ponuda te je zakazano održavanje e-aukcije za isti.

Prije provođenja e-aukcije, dostavljen je zahtjev – žalba ponuđača „Porobić“d.o.o. Zavidovići, koji ističe da je Ugovorni organ prilikom dodjele ugovora na izgradnji šumskih puteva i objekata, dužan angažovati pravna lica koja su registrovana za obavljanje poslova izgradnje šumskih puteva i objekata i koja posjeduju Rješenje ministarstva u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu.

Imajući u vidu činjenicu da postoji deficitarnost ponuđača na obavljanju poslova na izgradnji šumskih komuikacija i objekata, prvenstveno mostova, gdje se dešavalo da učestvuje jedan ili nijedan ponuđač, a da bi se odvijao nesmetan proces proizvodnje, Ugovorni organ nije u dosadašnjim postupcima javne nabavke postavljao kvalifikacioni uslov traženja licence, nego je svojim sredstvima radio dio poslova, a dio ustupao izvođačima putem javne nabavke.

Zahtijevanje licence kao kvalifikacioni uslov u tenderskoj dokumentaciji, prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, nije obavezno, ali neposredni izvođač radova, prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu, i prema donesenom Rješenju inspektora, istu mora posjedovati.

Da bi se ispoštovali osnovni principi određeni odredbom člana 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, Ugovorni organ, dužan je da postupa transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima postupa jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Radi navedenih okolnosti, potrebno je postupak otkazati i provesti novi, kako bi prema svim ponuđačima, unaprijed, bili postavljeni jednaki uslovi za učestvovanje u postupku nabavke i dodjeli ugovora.

Odluku sa detaljnim obrazloženje možete preuzeti  ovdje. 

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke.