JAVNI POZIVI

05Nov

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na rekonstrukciji mostova Župeljeva, br. 66/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.11.2019.

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) , a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 29.10.2019  godine, donosi se

O D L U K A 

o poništenju postupka javne nabavke

Rekonstrukcija mostova Župeljeva, br. 66/19

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 66/19 – Otvoreni postupak za nabavku radova na rekonstrukciji mostova Župeljeva, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je da je na navedeni javni poziv prispjela jedna ponuda i to od ponuđača „POROBIĆ“d.o.o. Zavidovići, koja je formalno – pravno ispravna.

Daljim uvidom o dokumentaciju utvrđeno je da navedena ponuda znatno prelazi iznos koji je planiran za realizaciju predmetnog postpka.

Ponuđena cijena jedine pristigle ponude je za 20,99% veća u odnosu na planiranu, što je znatno povećanje u odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke.

Uzimajući u obzir gore navedeno donešena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.  

Odluku sa detaljnim obrazloženje možete preuzeti  ovdje. 

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.