JAVNI POZIVI

04Nov

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 22-PL/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 06.11.2019.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-4739/19, a shodno izvještaju komisije za otvaranje ponuda br. 03-4739-1-3/19, te na osnovu javnog nadmetanja br. 22-PL/19, od 24.10.2019.god., donose se slijedeće

O  D  L  U  K  A

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja drvnih sortimenata hrasta na „paritetu tvrdi put“, br. 22-PL/19)

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 200 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA“d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su prisigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 58.060,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.