JAVNI POZIVI

25Oct

Javno nadmetanje br. 22-PL/19 ( prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.11.2019.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br. 03- 4739/19 od  24.10.2019.raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 22–PL/19

( Prodaja drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“)

Ukupna količina licitiranog drvnog sortimenta hrasta iznosi 200 m3, ukupne vrijednosti 55.550,00 KM.  

 Pravo učešća imaju sva pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove : 
• Ispunjen Cjenovni obrazac ponude,
• Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, 10% od početne vrijednosti lota (za svaki LOT posebna uplata), u iznosima kako slijedi :

Za LOT – 1 iznos uplate          5.550,00  KM

Ponuđači koju budu izabrani, dobit će pismeno obavještenje/poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, o dostavljanju dodatne dokumentacije.  Ponuđači koji su uz ponudu već dostavili tražene dokaze neće biti dužni ponovo ih dostavljati.

Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, garancija će se vratiti nakon što se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor, garancija se neće vratiti, a ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji, kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 01.11.2019. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – ''Licitacija br. 22 – PL/19 – (Prodaja drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI )

Napomena : Obavezno je apliciratina na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Ukoliko je ponuđena jedinična cijena, po bilo kojem sortimentu i klasi neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.  

Obaveza kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

Javno otvaranje će se obaviti dana 01.11.2019. godine u 11:00 sati, u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude možete preuzeti klikom ovdje.