JAVNI POZIVI

08Oct

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 62/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 14.10.2019.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  62/19   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj 62/19, od 27.09.2019. godine,  Direktor društva donio je Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača koje možete preuzeti u nastavku teksta.

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove na koje nije bilo prijavljenih ponuđača, lot – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 i 59 (Odluku možete pruzeti ovdje) 

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 04 "DRVOPRERADA I TRANSPORT“ d.o.o. Vareš, (Odluku preuzmite ovdje) 

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10"DRVOPRERADA I TRANSPORT“ d.o.o. Vareš (Odluku preuzmite ovdje)  

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 21"INOPLUSS“d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

05. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 26"DRVOPROMET DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje) 

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 31“DRVOPROMET DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 32"DRVOPROMET DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 34"INOPLUSS“d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 55"ALAJMOVIĆ“d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 57"DRVOPROMET DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje) 

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 58"DRVEX“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 60"INOREZ“d.o.o. Visoko (Odluku preuzmite ovdje)

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 61"MUSIĆ ČETINARI“d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 62 „MUSIĆ ČETINARI“d.o.o.o Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.