JAVNI POZIVI

01Oct

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje volova, br. 08-PS/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 04.10.2019.

 

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-3849-1/19, a shodno izvještaju komisije za otvaranje ponuda br. 03-3849-2-3/19, od 23.09.2019.god., te na osnovu javnog nadmetanja br. 08-PS/19, od 11.09.2019.god., donosi se slijedeća, 

O  D  L  U  K  E

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja otpisanih grla, br. 08-PS/19)

Lot - 1 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju otpisanih grla, vo Milonja BA034308000203, za lot - 1, izabrana je ponuda ponuđača „KARABAJA“d.o.o. Maglaj.

Na pomenuti lot pristigla je jedna blagovremena ponuda, koja je formalno – pravno ispravna sa cijenom 1.718,20 KM.

Lot – 2

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju otpisanih grla, vo Medonja BA021711000096, za lot - 2, izabrana je ponuda ponuđača „KARABAJA“d.o.o. Maglaj.

Na pomenuti lot pristigla je jedna blagovremena ponuda, koja je formalno – pravno ispravna sa cijenom 1.718,20 KM.

Najpovoljnijem ponuđaču će biti ponuđeno potpisivanje ugovora.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.

Odluke možete preuzeti ovdje.