JAVNI POZIVI

10Jul

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i i izvoza drvnih sortimenata, br. 44/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.07.2019.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  44/19   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva 02.07.2019. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj 44/19, od 05.07.2019. godine,  Direktor društva donio je Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača koje možete preuzeti u nastavku teksta.

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove na koje nije bilo prijavljenih ponuđača, lot – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, i 61 –  (Odluku možete pruzeti ovdje) 

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 06 "ALAJMOVIĆ“ d.o.o. Olovo, (Odluku preuzmite ovdje)

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 14"EUROŠUME“ d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje) 

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 20"DRVOSTIL KOMERC“ d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje) 

05. Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za lot 30„ DRVEX“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 31"DRVEX“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 32 "DRVEX“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 34 „DRVEX“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 35"DRVEX“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 37 "DRVEX“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 38„PONAR“d.o.o. Kladanj (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 50"EUROŠUME“d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 59"DRVOPROMET – DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 60"INOPLUSS“d.o.o. Kakanj  (Odluku preuzmite ovdje)

15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 62 „ŠEED“d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 63"DRVOPROMET – DELIĆ " d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

17. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 51 "EUROŠUME“d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.