JAVNI POZIVI

12Apr

Javno nadmetanje br. 05-PS/19, Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 23.04.2019.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-1392-1/19  od  12.04.2019. raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 05 – PS/19

 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive) LOT-ovi od 1 do 24.)

Pravo učešća imaju sva  pravna lica i udruženja registrovana za otkup, preradu i promet sekundarnih šumskih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

1. Podatke o pravnom licu (rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog  organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke);

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

2.1 Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude za svaki lot u iznosu od 50,00 KM na posebnoj  uplatnici (za svaki lot posebna uplata);

2.2 Cjenovni obrazac ponude mora biti ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira.

 NAPOMENA:

- Ponuđač je dužan ponuditi ponudu za cijeli LOT, odnosno za sve stavke jednog lota;  

- Ponuđač je dužan, prije zaključivanja ugovora, dostaviti potvrdu o edukaciji sakupljača, a po prijemu obavještenja o rezultatima postupka.

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan LOT. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca i mora biti i  ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi navedeni dokazi dostavljaju se u  ovjerenoj kopiji. Traženi dokazi se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „dokazi za licitaciju broj: PS-05/19“ kao i naznakom „ne otvarati“.

U slučaju da ponuđač propusti da dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za istu količinu, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu. Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača za istu količinu, bit će pozvani na usmenu licitaciju-nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. Kupac plaća robu poslije preuzimanja sekundarnih šumskih proizvoda.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 23.04.2019. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br.05– PS/19 – Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - NE OTVARATI .

Rok za dostavljanje ponuda ističe 23.04.2019. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Javno otvaranje će se obaviti dana 23.04.2019.godine u 11:00 sati, u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

O rezultatima licitacije ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Zapisnik sa otvaranja ponuda će se učesnicima dostaviti u roku od 3 dana. Ukoliko ponuđena jedinična cijena po bilo kojoj klasi je neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ne može se ponuditi cijena manja od početne cijene prodavca.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Ugovor će se zaključiti na period do kraja 2019. godine.

Sastavni dio ovog Ugovora je Program iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda broj: 03-1187/19 od 20.03.2019. godine.

Dodatna pojašnjenja javnog nadmetanja kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.