JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

22Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za motorne pile, br. 75/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 03.10.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 22.09.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za motorne pile, br. 75/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 75/22 – Otvoreni  postupak za nabavku rezervnih dijelova za motorne pile, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv za lot – 1 i lot – 2, prispjele dvije blagovremene ponude i to od ponuđača “THOR”d.o.o. Doboj i “SAJMIR”d.o.o. Vogošća.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je nadalje konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Najpovoljniju ponudu za Lot – 1, dostavio je ponuđač “THOR”d.o.o. Doboj, a najpovoljniju ponudu za Lot – 2, dostavio je ponuđač “SAJMIR”d.o.o. Vogošća te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.