JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

07Sep

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 90/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.09.2022.

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP"ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima, 

JAVNI  POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA U ŠUMARSTVU; SJEČA I IZVOZ DRVNIH SORTIMNATA br.90/22 

Da bi učestvovao u konkretnom postupku nabavke, ponuđač mora zadovoljiti minimalne uslove za kvalifikaciju utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

1. da ispunjava uslove iz člana 45. stav (2) tačka c) Zakona (lična sposobnost);

2. da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti).

U skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (Sl.novine ZDK broj 13/13 i 10/21) pravo učešća na LOT-ovima koji imaju fazu sječe i izvoza drvnih sortimenata imaju ponuđači koji su registrovani u sudskom registru ili kao Obrtnici (fizička lica) registrovani u Općini, koji osim Rješenja o registraciji za obavljanje predmetnih radova, uz ponudu trebaju dostaviti kopiju Rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu (licenca),

Fizička lica (obrtnici) bez licence imaju pravo učešća u ovom postupku koja su registrovana kao obrtnici za usluge u onim LOT-ovima za faze: primicanja animalom, privlačenja i iznošenja šumskih drvnih sortimenata. Fizička lica (obrtnici) za ovu fazu primicanja animalom trebaju uz ponudu dostaviti kopiju Rješenja organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova primicanja animalom, privlačenja i iznošenja šumskih drvnih sortimenata.

Ugovorni organ, će isključiti ponuđače kao nekvalifikovane koji propuste da dostave naprijed navedeni dokaz ili dostave pogrešne informacije.

Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 

Dokazi i isprave koje ponuđač treba dostaviti uz ponudu su:

1. Obrazac za ponudu I,

2. Obrazac za ponudu II,

3. Obrazac za cijenu ponude po lotovima,

4. Dokaz o registraciji iz člana 46. ZJN; (kopija Rješenja o registraciji ili Izvod iz sudskog registra i kopija rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu (licenca), za fizička lica za LOT-ove primicanja animalom kopija Rješenja organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova)

5. Kopija uvjerenja da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje kao u td.

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti primljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

JP''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići, Ponuda u postupku broj 90/22 ''NE OTVARATI''

Rok za dostavljanje ponuda ističe 22.09.2022. godine u 11:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Javno otvaranje ponuda će se održati 22.09.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa, JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići.

Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascima možete preuzeti ovdje.