JAVNI POZIVI

29Jul

Javno nadmetanje br. 05-PS/22 (Prodaja rabljenog - prerađenog motornog ulja)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 05.08.2022.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br: 03-3279/22., od 28.07.2022. godine, raspisuje se:

J A V N O   N A D M E T A NJ E br: 05 - PS /22

(Prodaja rabljenog (prerađenog) motornog ulja u JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, PJ “Šumarija“ Zavidovići –  RJ Građenje)

Aplicirati isključivo na ukupnu ponuđenu količinu (1.000,00 litara).

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi:

Ako ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( Rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke ),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ ,,Ponuda u postupku licitacije broj: 05 – PS /22“ .

Ponude koje su na protokol pristigle nakon roka utvrđenog za prijem ponuda, neotvorene se vraćaju ponuđačima i kao takve evidentiraju u zapisnik.

Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju, mogu učestvovati fizička lica osobno ili punomoćnik, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

Ukoliko su cijene identične za jedan lot kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju-nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene.

Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. U koliko se ponuđači dogovore o podjeli lota ili odustajanju, prodavac će prihvatiti volju ponuđača.

U tom slučaju ponuđači su dužni dostaviti pismenu izjavu potpisanu i ovjerenu pečatom firme, u koliko je ponuđač pravno lice, ili samo potpisanu izjavu sa ličnim podacima, matičnim brojem i brojem LK ukoliko je ponuđač fizičko lice.

Prije preuzimanja količine rabljenog (prerađenog) motornog ulja u prisutnosti predstavnika Kupca i Prodavca izvršit će se provjera stvarne aplicirane količine. Prodavac je dužan kreirati otpremnicu o preuzimanju stvarne količine sa potpisom Kupca, na osnovu koje će se izvršiti fakturisanje predmetne prodaje.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 05.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br: 05 – PS/22 – prodaja rabljenog (prerađenog) motornog ulja“ - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 05.08.2022. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići. 

Javno otvaranje će se obaviti dana 05.08.2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponude, možete preuzeti ovdje.