JAVNI POZIVI

29Jul

Javni poziv za nabavku radova na izgradnji mostova, br. 76/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.08.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-3-72-3-123/22 – Javni poziv za nabavku radova na izgradnji mostova u PJ”Šumarija Žepče”, PJ”Šumarija Maglaj” i PJ"Šumarija Zavidovići", br. 76/22, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 08.08.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 11.08.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka radova na izgradnji mostova, Ponuda u postupku br. 76/22 –  NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 11.08.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.