JAVNI POZIVI

01Jul

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga na doznaci stabala, 50/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.07.2022.

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 30.06.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A 

o ponišenju postupka javne nabavke usluga  na doznaci stabala, br. 50/22

Na osnovu javnog poziva o nabavci broj: 50/22 – Postupak za nabavku usluga na doznaci stabala, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da na navedeni javni poziv nije prispjela niti jedna blagovremena ponuda.

U skladu sa navedenim, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.