JAVNI POZIVI

28Jun

Javno nadmetanje br. 10-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče i crnog bora "na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 05.07.2022.

Na osnovu Odluke direktora raspisuje se Javno nadmetanje za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-2783/22., od 27.06.2022. godine:

J A V N O   N A D M E T A NJ E  broj: 10 – PL /22

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče i crnog bora „na paritetu tvrdi put“, na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, poslovne jedinice “Šumarija Olovo”, “Šumarija Zenica”, “Šumarija Žepče”, “Šumarija Zavidovići” i “Šumarija Tešanj”)

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i ovjeren);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na poseb-noj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a);

3. Izjavu o prihvaćanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva);

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obaveza Kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju – nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca.

Utovar šumskih drvnih sortimenata na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Kupac je dužan poštovati preuzimanje dnevne dinamike raspoloživih količina koje mu ponudi Prodavac.

Ako izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi Ugovor ili odustane od svoje prvobitne ponude, garancija se neće vratiti, a Ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji, kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata.

Iznos garancije za ozbiljnost ponude koji je Kupac uplatio na ime učešća na licitaciji Prodavac će zadržati do kraja relizacije ugovora na ime garancije za dobro izvršenja ugovora.

Ukoliko Kupac bude uredno izvršavao ugovorene obaveze do kraja, iznos garancije će biti uračunat kao avans za zadnju isporuku. Ukoliko Kupac ne bude poštovao ugovorene obaveze Prodavac će zadržati iznos garancije.

Ako je ponuđena jedinična cijena po bilo kojem sortimentu i klasi neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Jedinična početna cijena je određena uz saglasnost Uprave društva.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 05.07.2022. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA broj: 10 - PL/22 – prodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 05.07.2022. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 05.07.2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrscima ponude možete preuzeti ovdje.