JAVNI POZIVI

07Jun

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku pretprodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 09-PL/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 10.06.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za pretprodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-2358/22, od 25.05.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-2358-2/22, od 02.06.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-2358-3/22, od 03.06.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 09-PL/22, br.03-2358-1/22, od 25.05.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata na "paritetu tvrdi put", br. 09-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 1.617,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG – GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 268.016,88 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 1.401,80 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG – GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 233.010,01 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 1.479,31 m, izabrana je ponuda ponuđača „DŽAMBO”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 336.382,87 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 1.382,76 m, izabrana je ponuda ponuđača „RAMUKA”d.o.o. Bugojno.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 354.685,07 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jele/smrče, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 1.359,40 m, izabrana je ponuda ponuđača „RAMUKA”d.o.o. Bugojno.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno je pristiglo pet ponuda, koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 374.862,22 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje .

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.