JAVNI POZIVI

29Apr

Javni poziv za nabavku uglja i peleta, br. 39/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 13.05.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-39-3-61/22 – Javni poziv za nabavku uglja i peleta, br. 39/22, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 07.05.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 10.05.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka uglja i peleta, Ponuda u postupku br. 39/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 10.05.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.