JAVNI POZIVI

21Apr

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šekundarnih šumskih proizvoda, br.01-PS/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 25.04.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VII-143-1/17, od 22.11.2017. godine, Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda br. 03-1468/22, od 12.04.2022. godine, a shodno zapisniku komisije za otvaranje ponuda br.03-1467-1-3/22, od 20.04.2022. godine, izvještaja br. 03-1467-1-4, od 20.04.2022. godine, te na osnovu Javnog nadmetanja 01-PS/22, br. 03-1468-1/22, od 12.04.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A 

(O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 01-PS/22 - Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda)

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju sekundarnih šumskih proizvoda, Lot – 8 , na području Poslovne jedinice “Šumarija Tešanj”, Općina Tešanj i Zenica – dio, izabrana je ponuda ponuđača „BONATURA”d.o.o. Tešanj.

Na pomenuti postupak (lot – 8), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 0,20 KM/kg.

Odluku možete preuzeti ovdje .  

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.