JAVNI POZIVI

11Feb

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata putem Javnog nadmetanja, br. 02-PL/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.02.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-387/22, od 01.02.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-387-1-/22, od 09.02.2022. godine, Izvještaju komisije br. 03-387-1-3/21, od 10.02.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 02-PL/22, od 01.02.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta na "paritetu tvrdi put", br. 02-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 22,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno je pristiglo pet ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 14.892,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 15,0 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 10.540,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3, na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM” d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno je pristiglo šest ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 35.150,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 46,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno je pristiglo pet ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 30.146,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 18,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 12.048,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –6 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 95,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 6), blagovremeno je pristiglo pet ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 62.770,00 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje.                                                                              

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.