JAVNI POZIVI

02Sep

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke usluga pošumljavanja, br. 16-2/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 13.09.2021.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), te na osnovu člana 69. , istog Zakona, a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, donose se 

O D L U K E 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke

(Nabavka usluga pošumljavanja, br. 16-2/21)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 16-2/21 – Nabavka usluga pošumljavanja, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je da je za učestvovanje na navedenom javnom pozivu blagovremeno pristigla jedna (1) ponuda u određenom krajnjem roku, i to od ponuđača „MR WOOD“d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno pravno ispravna.

Nadalje, u skladu sa navedenim, te činjenicom da je ponuđena cijena neznatno veća od procijenjene vrijednosti za ovu nabavku, preporučeno je da se ponuda ponuđača „MR WOOD“ d.o.o. Zavidovići, za lot – 6, lot – 15 i lot – 18, prihvati kao najpovoljnija u predmetnom postupku.

Za ostale lotove, nije pristigla niti jedna ponuda, te se iz tog razloga, u ovom dijelu, poništava postupak javne nabavke.

Odluke sa detaljnim obrazloženjem možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.