JAVNI POZIVI

31Aug

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje putem Javnog nadmetanja br. 17-PL/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 03.09.2021.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-4055/21, od 19.08.2021. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-4055-1-2/21, od 30.08.2021. godine, Izvještaju komisije br. 03-4055-1-3/21, od 30.08.2021. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 17-PL/21, od 19.08.2021. , donosi se slijedeća

O D L U K A 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta na "paritetu tvrdi put", br. 17-PL/21) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 45,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM“d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 19.595,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 30,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM“d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.080,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3, na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 13,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA“d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 4.485,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „XYLON CORPORATION“ d.o.o. Sarajevo.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 22.450,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –6 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 69,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „XYLON CORPORATION“ d.o.o. Sarajevo.

Na pomenuti postupak (lot – 6), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 28.446,00 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.