JAVNI POZIVI

05Jul

Javni poziv za nabavku usluga transporta ogrijevnog drveta za škole, br. 50/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 20.07.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-62-3-103/21 – Javni poziv za nabavku usluga transporta ogrijevnog drveta za škole, br. 50/21, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 18.07.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 20.07.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga transporta ogrijevnog drveta za škole, Ponuda u postupku br. 50/21– NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 20.07.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.