JAVNI POZIVI

07Jun

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 46/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.06.2021.

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP"ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, ponuđačima upućuje, 

JAVNI  POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA U ŠUMARSTVU, SJEČA I IZVOZ DRVNIH SORTIMNATA br. 46/21

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač koji aplicira na više lotova dovoljno je da tražene kvalifikacione isprave i dokaze dostavi u jednom primjerku u jednoj koverti sa popunjenim obrascem za ponudu i obrascem za cijenu ponude za lotove na koje aplicira. Ugovorni organ u predmetu ove nabavke ne dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda.

Dokazi i isprave koje ponuđač treba dostaviti uz ponudu su:

1. Obrazac za ponudu I,

2. Obrazac za ponudu II,

3. Obrazac za cijenu ponude po lotovima,

4. Dokaz o registraciji iz člana 46. ZJN; (za pravna lica - kopija Rješenja ili Izvoda iz sudskog registra i kopija rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu (licenca),  za fizička lica kopija Rješenja organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova),

5. Kopija uvjerenja da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje kao u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti primljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:   JP''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići sa naznakom " Javni poziv za usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata" -  Ponuda u postupku br. 46/21  - ''NE OTVARATI''

Rok za dostavljanje ponuda ističe 22.06.2021. godine u 11:00 sati. Ponude koje budu dostavljene po isteku ovog roka, bit će vraćene dobavljaču neotvorene.

Javno otvaranje ponuda će se održati 22.06.2021. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog organa. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

Poziv za dostavljanje ponuda sa cjenovnim obrascem ponude i dodatna pojašnjenja u vezi dostave dokumentacije možete preuzeti ovdje.