JAVNI POZIVI

19May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na sanaciji šumskih puteva, br. 34/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 29.05.2021.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 34-2/21 od 11.5.2021. godine,  donosi se 

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Radovi na sanaciji šumskih puteva, br. 34/21)

Na osnovu  poziva o nabavci predmetnih radova broj: 34/21 – Otvoreni postupak za nabavku radova sanacije šumskih puteva za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u izvještaju o izvršenom postupku javne nabavke putem otvorenog postupka konstatovala da su na pomenuti javni poziv pristigle ponude od osam ponuđača, i to od ponuđača „GEO-PUT“ d.o.o Maglaj, „IKAN“ d.o.o. Zavidovići, „BN TRANSPORT“ d.o.o. Zavidovići, „KRAŠKO-PROMET“ d.o.o. Olovo, „HAJDIĆ“ d.o.o. Maglaj, GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče, „BETON-KOP“ d.o.o. Odžak i „POROBIĆ“ d.o.o. Zavidovići.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisija je konstatovala da su svi ponuđači dostavili ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno-pravno ispravne.

U ovom postupku predviđeno je provođenje e-aukcije, te je zakazano njeno provođenje uz mogućnost učešća svih ponuđača. Prema izjavama koje su sastavni dio ponuda svi ponuđači uživaju preferencijalni tretman domaćeg.

Poredak ponuda nakon provedene e-aukcije je slijedeći:

LOT 1:

1. „POROBIĆ“ d.o.o. Zavidovići - ukupna cijena ponude 500,00 KM

2. „BETON-KOP“ d.o.o. Odžak - ukupna cijena ponude 639,00 KM

3. „BN TRANSPORT“ d.o.o. Zavidovići - ukupna cijena ponude 41.000,00 KM

4. „IKAN“ d.o.o. Zavidovići - ukupna cijena ponude 500,00 KM

5. „KRAŠKO-PROMET“ d.o.o. Olovo - ukupna cijena ponude 800,80 KM

6. „HAJDIĆ“ d.o.o. Maglaj  - ukupna cijena ponude 500,88 KM

7. „GEO-PUT“ d.o.o Maglaj - ukupna cijena ponude 336,16 KM

8. GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče - ukupna cijena ponude 77.951,48 KM

LOT 2:

1. „POROBIĆ“ d.o.o. Zavidovići- ukupna cijena ponude 000,00 KM

2. „BN TRANSPORT“ d.o.o. Zavidovići - ukupna cijena ponude 19.700,00 KM

3. „IKAN“ d.o.o. Zavidovići - ukupna cijena ponude 900,00 KM

4. „HAJDIĆ“ d.o.o. Maglaj - ukupna cijena ponude 500,00 KM

5. „BETON-KOP“ d.o.o. Odžak - ukupna cijena ponude 042,00 KM

6. „GEO-PUT“ d.o.o Maglaj - ukupna cijena ponude 196,78 KM

7. GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče - ukupna cijena ponude 33.798,96 KM

U Zapisniku, Komisija je konstatovala da nisu uočene računske greške, cijena prvorangirane ponude je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

Na osnovu svega navedenog, Komisija za javnu nabavku je predlažila da se ponuda ponuđača  „POROBIĆ“ d.o.o. Zavidovići  za LOT 1 (cijena ponude po jediničnim cijenama 57.097,63 KM, popust 36,07% - 20.597,63 KM, cijena nakon e-aukcije 36.500,00 KM) i za LOT 2 (cijena ponude po jediničnim cijenama 28.253,37 KM, popust 32,75% - 9.253,37 KM, cijena nakon e-aukcije 19.000,00 KM) prihvate kao najpovoljnije u ovom postupku, te da se donesu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključili ugovori o vršenju predmetnih radova.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.