JAVNI POZIVI

23Apr

Javni poziv za nabavku stočne hrane - zob i kukuruz, br. 39/21


DATUM ZAVRŠETKA: 10.05.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-38-3-57/21 – Javni poziv za nabavku stočne hrane – zob i kukuruz, br. 39/21, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 08.05.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 10.05.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka stočne hrane – zob i kukuruz, Ponuda u postupku br. 39/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 10.05.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.