JAVNI POZIVI

08Mar

Javno nadmetanje br.01-PS/21 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.03.2021.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-1105/21  od 05.03.2021. godine raspisuje se:

 J A V N O  N A D M E T A NJ E BR. 01-PS/21   

Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

LOT-ovi od 1 do 24.

Pravo učešća imaju sva  pravna lica i udruženja registrovana za otkup, preradu i promet sekundarnih šumskih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

1. Podatke o pravnom licu (rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke)

2.Uvjerenje o poreznoj registraciji,

- Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude za svaki lot u iznosu od 50,00 KM na posebnoj uplatnici (za svaki lot posebna uplata)

- Cjenovni obrazac ponude mora biti ovjerena pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira.

 

NAPOMENA: 

1. Ponuđač je dužan ponuditi ponudu za cijeli LOT odnosno za sve stavke jednog lota

2. Ponuđač je dužan dostaviti prije zaključivanja ugovora potvrdu o edukaciji sakupljača, a po prijemu obavještenja o rezultatima postupka.

Uplaćena garancija za ozbiljnost ponude bit će uračunata prilikom izdavanja posljednjeg otpremnog iskaza i plaćanja za otkup. Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača, u svojstvu kupca, je najviša ponuđena cijena. Ugovor će se dodijeliti prvorangiranom ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za količinu na koju je aplicirao.

Ugovor će se zaključiti na period do kraja 2021. godine.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 15.03.2021. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br. 01 – PS/21 – Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - NE OTVARATI.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25, Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 15.03.2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

O rezultatima licitacije ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Zapisnik sa otvaranja ponuda će se učesnicima dostaviti u roku od 3 dana. Ukoliko je ponuđena jedinična cijena po bilo kojoj klasi, neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ne može se ponuditi cijena manja od početne cijene prodavca.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Žalba na Odluku o izboru najuspješnijeg ponuđača se može izjaviti prodavcu JP ,,ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 2 dana (ne računajući neradne dane).

Sastavni dio ovog Ugovora je Program iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda broj: 03-1057-1-05-1-64-1/21 od 02.03.2021. godine.  

U prilogu tenderske dokumentacije nalazi se tabela 2a dozvoljene maksimalne godišnje količine „kvote“ sakupljanja ljekovitog bilja, šumskih plodova i jestivih gljiva po poslovnim jedinicama šumarijama i općinama, cjenovni obrazac i izjava za ponuđače. 

Dodatne informacije vezane za javno nadmetanje, kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.