JAVNI POZIVI

07May

Javno nadmetanje br. 08 - PL / 20 ( Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca četinara"na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 14.05.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije  br. 03-1973/20 od  05.05.2020.godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 02-XXX-55-E/20 od 29.04.2020. godine o odobravanju rabata za gelerisane drvne sortimente, raspisuje se:

 J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 08–PL/20

(Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca četinara “na paritetu tvrdi put“ na području JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići"

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi :

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i popečaćen);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lota);

3. Izjavu o prihvatanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva);

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Pored navedenog ponuđači koju budu izabrani, a koji se prvi put prijavljuju, dobit će pismeno obavještenje/poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, dostave slijedeće dokaze :

1. Rješenje o upisu u sudski registar, da ponuđač ispunjava uslove za promet šumskih drvnih sortimenata;

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji;

3. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost;

4. Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun;

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obaveza kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

Obavezno je apliciratina na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 14.05.2020. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom Licitacija br. 08 - PL / 20 – Prodaja drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put" – NE OTVARATI .

Rok za dostavljanje ponuda ističe 14.05.2020. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25., Zavidovići .

Javno otvaranje će se obaviti 14.05.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.