zavidovii_zgrada_smra_direk_kabin._009Šumarija Zavidovići

Alije Izetbegovića br 25

72220 Zavidovići

Tel:032/877 309; 032/877 838;

Fax 032/877 303

E-mail zavidovici@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ. GSM +387603196736

Sjedište  Šumarije Zavidovići se nalazi  u upravnoj zgradi JP“ŠPD-ZDK“  u Zavidovićima.

Šumarija gazduje na dijelu ŠPP „Krivajsko“ ( GJ „ Gostović“, „ Donja Krivaja“, „Krivaja Zavidovići“ , „Jablanica“ i dio GJ „Liješnica“)   sa površinom od 44.761 ha  koja se prostire na području tri Općine:  Zavidovići, Olovo i Žepče.

Visokim šumama je prekriveno 36.749 ha, izdanačkim šumama 2.210  ha  i kulturama 3.957 ha od ukupne površine gazdovanja, dok ostatak  od 1.846 ha otpada na  neproduktivne površine i goleti. Značajan dio navedene površine od 10.872 ha se vodi kao miniran što značajno utiče na normalno gazdovanje šumama. Prostor na kome gazduje šumarija proteže se kompletnim tokom rijeke Gostović kao i donjim tokom  rijeke Krivaje do njihovog ušća u rijeku Bosnu u Zavidovićima. Značajni planinski masivi kojim je omeđen ovaj prostor su masiv Konjuh panine na sjeveroistoku,  masiv Ravan  i Greben planine na jugu kao i južni obronci panine Ozren na sjeveru. Najviši vrhovi na ovom području su Konjuh (1326 m ), Tvrtkovac (1305 m), te Tajan (1.279 m).

U okviru područja na kome gazduje šumarija je izdvojen i park prirode „Tajan“  čija je površina u ovom dijelu 4.000 ha.

Područje u geološkom pogledu najvećim dijelom zahvata dio centralne bosanske ofiolitske zone gdje su uglavnom zastupljene ultrabazične i bazične magmatske stijene sa karakterističnom orografijom i zemljištima. Značajan je i krečnjački masiv Ravte planine koji zahvata područje parka prirode „Tajan“ sa izraženim krečnjačkim fenomenima vrtačama, pećinama,  kao i strmim kanjonom u gornjem toku rječice Mašice.

Šumarija Zavidovići  broji 150 uposlenih, raspoređenih u Radne jedinice Kamenica,Vozuća i  Građenje i održavanje sa Upravom šumarije.

Uz iskorištavanje šuma, izgradnju i održavanje šumskih komunikacija, poseban značaj zauzimaju uzgojni radovi .

You may also like

No Comment

Comments are closed.