sumarijaVaresPJ.“Šumarija“ Vareš

Ljepovići bb. 71330 Vareš

E.mail:  vares@spdzdk.ba

Tel: (032)  843 004,  849 210,  843 070

Fax: 032 843 008

Rukovodilac PJ. GSM +387603196731

U centralnom dijelu Bosne i Hercegovine nalazi se grad Vareš, a nadomak Vareša na udaljenosti od 1,5 km prema planini Zvijezdi , tačnije u naselju Ljepovići smještena je upravna zgrada PJ“Šumarije“ Vareš.

PJ“Šumarija“ Vareš gazduje šumama na  ŠGP „Gornjebosansko“, i to na površini od 19.595,80 ha.

Od ukupne površine šuma u kategoriji visokih šuma se nalazi 15.768,10 ha ili 80,47 %,  izdanačkih šuma 2.183,50 ha ili 11,14 %, u kategoriji goleti se nalazi 1.644,20 ha ili 8,39 %.

Minirana površina zauzima 898,05 ha ili 4,59 % od ukupne površine, i to u svim kategorijama šuma.

Poslovna jedinica „Šumarija“ Vareš gazduje na području općina Vareš i Breza, u okviru 6 Gospodarskih jedinica: Gornja Stavnja, Donja Stavnja, Gornja Misoča, Donja Misoča, Gornja Trstionica Bukovica i Donja Trstionica Goruša..

Na području gazdovanja PJ.“Šumarija“ Vareš zastupljenost vrsta drveta je sljedeča:

Četinari…….oko   80 % sa vrstama drveća jela, smrča, bijeli bor…

Lišćari………oko  20 % sa vrstama drveća bukva, grab, hrast…

Najveći vrhovi su planina Perun sa nadmorskom visinom od 1.472 m. i planina Zvijezda sa nadmorskom visinom od 1.349 m.

Rijeke Stavnja,Bukovica i Misoča čine slivno područje na ŠPP“Gornjebosansko“, a sve se ulivaju u rijeku Bosnu.

PJ.“Šumarija“ Vareš ima  129 zaposlenika od čega je 4 diplomirana inženjera šumarstva,1 diplomiranog pravnika, 44 šumarska tehničara, 9 zaposlenika sa šumarskom školom (III stepen), i 71. ostalih zaposlenika.

You may also like

No Comment

Comments are closed.