Uprava preduzeća sačinjavaju Direktor i tri izvršna direktora:
      

 

 Direktor
Jasmin Devedžić, dipl.pravnik

 
Izvršni diektor za tehničke poslove
 Smail Đonlagić dipl.ing šum.

 Izvršni direktor za ekon.komerc. i finan.poslove
 Josip Lovrić dipl.ecc
 
Izvršni direktor za pravne poslove
 Mahira Brkić dipl.pravnik

 

You may also like

No Comment

Comments are closed.