pjolovo-1Šumarija Olovo

Bosanska bb, 71340 Olovo

Tel: 032/825 901, 825 184, 825 156

Fax: 032/ 828 360

E-mail olovo@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ. GSM +387603196730

U centru Olova, na obalama rijeka Stupčanice, Bioštice i Krivaje, smještena je PJ Šumarija Olovo jedna od najvećih Šumarija u sastavu JP ŠPD ZDK d.o.o Zavidovići.

ŠPP „Olovsko“ sa površinom gazdovanja od 31.384,00 ha prostire se na području tri Općine: Olovo, Vareš i Kakanj.Visokim šumama je prekriveno 29.586,00 ha (šume jele, smrče i bukve, bijelog i crnog bora) od ukupne površine gazdovanja, dok ostatak  od 1.798,00 čine šumske kulture, izdanačke šume, neproduktivne površine i goleti. Najveći vrh je Zečiji rat (1273 m.N .V)

Šumarija Olovo broji 228 stalno uposlenih, te oko 100 privremeno uposlenih radnika, raspoređenih u Radne jedinice Olovo, Solun, Duboštica, Građenje i održavanje sa Upravom. Na našem području su smješteni  i šumski rasadnici “Glog” i “Ajdinovići” sa uređenim šumarskim kućama.

Uz iskorištavanje šuma, izgradnju i održavanje šumskih komunikacija,  značajno mjesto  zauzimaju uzgojni radovi.

Raznolikost biljnih i životinjskih vrsta naših šuma i riječnih tokova, kao i uređena izletišta Zeleni Vir i Kamenica,  privlače sve veći broj ljubitelja prirode.

Nekoliko termalnih izvora uz sami tok  rijeke Krivaje, od Olova do Čuništa predstavljaju posebno primamljivu turističku ponudu.

You may also like

No Comment

Comments are closed.