Na osnovu odluke direktora o raspisivanju javnih nedmetanja JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići raspisuje Javno nadmetanej broj 25-PL/17 za prikupljanje pismenih ponuda kako slijedi: Lot  1. Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ PJ “Šumarija “ Visoko Lot  2. Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ PJ “Šumarija “ Tešanj Ponude slati u […]

Read More

Na osnovu odluke direktora o raspisivanju Javnih nadmetanja, JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići raspisuje Javno nadmetanje broj 24-PL/17 za prikupljanje pismenih ponuda kako slijedi: LOT 1: Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ PJ “Šumarija “ Žepče Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 26.10.2017. godine do   10,00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. […]

Read More