Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja broj 03-3303-1 od  18.07.2017. raspisuje se: J A V N O    N A D M E T A NJ E  br 18–PL/17 (Prodaja“ slučajnog  užitka“ na panju i prodaja gelerisanih trupaca četinara „na stovarištu preduzeća „Strong“ d.o.o. Breza.) Otvaranje ponuda: Javno otvaranje će se obaviti dana 29.08.2017.godine […]

Read More