Na osnovu odluke direktora o raspisivanju Javnih nadmetanja, JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići raspisuje Javno nadmetanje broj 01-PL/18 – Prodaja drvnih sortimenata bukve, jele i smrče „na paritetu tvrdi put“ na području PJ Šumarije Kakanj za prikupljanje pismenih ponuda kako slijedi: Lot  1. “ PJ “Šumarija “Kakanj  G.J. “Žuča-Ribnica” Odjel 19 i 69   Prodaja drvnih sortimenata […]

Read More