Na osnovu odluke direktopra o raspisivanju Javnih nadmetanja, JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići raspisuje Javno nadmetanje broj 09-PL/17 – prodaja drvnih sortimenata bukve i hrasta „na paritetu tvrdi put“ za prikupljenje pismenih ponuda kako slijedi: LOT 1: Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ PJ “Šumarija “ Kakanj LOT 2: Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi […]

Read More