Novosti

06Feb

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 03-III-52-1/17 od 25.04.2017. godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj: 03-433/19 od 06.02.2019. godine, Direktor preduzeća raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, a najduže u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, s tim da poslodavac zadržava pravo da može zaključivati ugovore i na kraće vrijeme shodno potrebama preduzeća i vremenskim uslovima rada.

Javni konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta:

1. Stručni saradnik za kadrovske poslove – Uprava društva – 1 (jedan) izvršilac;

2. Inženjer u šumarstvu – Poslovna jedinica „Šumarija Olovo“ – 2 (dva) izvršioca;

3. Radnik u šumarstvu – Poslovna jedinica „Šumarija Olovo“ (RJ Olovo) – 1 (jedan) izvršilac;

4. Poslovođa uzgoja i zaštite – Poslovna jedinica „Šumarija Olovo“ (RJ Duboštica) – 1 (jedan) izvršilac;

5. Referent šumarstva – Poslovna jedinica „Šumarija Olovo“ (RJ Duboštica) – 1 (jedan) izvršilac;

6. Administrator – referent za obračun plata – blagajnik – fakturista – Poslovna jedinica „Šumarija Visoko“ – 1 (jedan) izvršilac;

7. Inženjer u šumarstvu – Poslovna jedinica „Šumarija Zenica“ – 1 (jedan) izvršilac;

Kandidati su dužni dostaviti:

1. Prijavu na konkurs; 

2. Diploma/svjedočanstvo o završenom obrazovanju (original ili ovjerenu kopiju);

3. Potvrdu o radnom iskustvu (original ili ovjerenu kopiju);

Prijave kandidata koje ne budu sadržavale jedan od gore navedenih dokaza smatrat će se nepotpunim.

U prijavi obavezno jasno naznačiti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (navesti tačan naziv poslovne jedinice, radne jedinice), a jednom prijavom može se konkurisati na više radnih mjesta.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 13.02.2019. godine.

Prijave na konkurs se mogu predati lično u Upravu preduzeća u Zavidovićima,  kao i Poslovnoj jedinici za koju se vrši prijem radnika, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

 “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

 Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72 220 Zavidovići

(sa naznakom – prijava na javni konkurs na određeno vrijeme)

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti uzete u razmatranje.

Ovaj konkurs je objavljen na službenoj web stranici poslodavca,  na oglasnoj ploči u sjedištu poslodavca i oglasnim pločama poslovnih i radnih jedinica poslodavca.

Javni konkurs sa pregledom pozicija na koje zainteresovani mogu aplicirati te uslovima koje moraju ispunjavati, možete preuzeti klikom ovdje.