Novosti

14Dec

Javni poziv za ugovaranje prodaje drvnih sortimenata za 2019.godinu

Na osnovu godišnjeg Plana gospodarenja za 2019.godinu, te Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenataporijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH(„Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10), a u skaldu sa Odlukom Nadzornog odbora o utvrđivanju osnovnih principa prodaje drvnih sortimenatabr. 02-XVII-136/18, od 22.10.2018.godine, i Odluke nadzornog odbora o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovnih principa prodaje drvnih sortimenata br.02-XX-173/18 od 10.12.2018.godine, Uprava društva objavljuje, 

JAVNI POZIV

za ugovaranje prodaje drvnih sortimenata za 2019.godinu

Raspoložive količine drvnih sortimenata za ugovaranje prodaje u poslovnoj 2019.god., raspoređene su  kako slijedi :

1. PILANSKI TRUPCI

Trupci jela/smrča I/III ................................................................................. 80.000  m3

Trupci bijelog bora I/III ...............................................................................   8.000  m3

Trupci crnog bora I/III .................................................................................   7.000  m3

Trupci bukve I/III .......................................................................................... 40.000  m3

Trupci T.O.  ....................................................................................................  3.000  m3

2. OSTALI DRVNI SORTIMENTI

TT stubovi .........................................................................................................   500  m3

Jamsko/rudno drvo četinara (jela, smrča, bor) .......................................... 20.000  m3

Jamsko/rudno drvo lišćara ..............................................................................    500 m3

Ogrjevno drvo ...............................................................................................  50.000  m3

Celulozno drvo .............................................................................................. 10.000  m3

Raspodjela i ugovaranje gore navedenih sortimenata, vršit će se u skladu sa Odlukom o kriterijima za ugovaranje prodaje u 2019.godini. Cijene drvnih sortimenata po kojim će se vršiti ugovaranje, bit će određene jedinstvenim minimalnim cjenovnikom drvnih sortimenata za 2019.godinu, izuzev cijena sljedećih drvnih sortimenata:

1. Jamsko/rudno drvo četinara (jela, smrča i bor) ..................................... 75,00 KM bez PDV-a

2. Ogrjevno drvo ............................................................................................ 62,50 KM bez PDV-a

3. Celulozno drvo ........................................................................................... 60.00 KM bez PDV-a

Detaljnija pojašnjenja o načinu raspodjele drvih sortimenata u 2019.godini, kao i dokumentaciju koju kupci moraju dostaviti za prijavu na javni poziv možete preuzeti klikom ovdje.

Zahtjev za zaključivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata preuzmite klikom ovdje.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 15. dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja kontaktirajte Komercijalnu službu preduzeća na tel: 032/877-305,  fax: 032/877-305  ili e-mail: komercjala@spdzdk.ba.