Novosti

12Jun

Pravilnik o radu i svi ugovori o radu sa radnicima usklađeni sa Kolektivnim ugovorom o radu

Vlada Zeničko – dobojskog kantona kao osnivač preduzeća, dala je Saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići.

Kolektivni ugovor je parafiran 06.03.2018.god., između predstavnika Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH i direktora našeg preduzeća Jasmina Devedžića kao ovlaštenog predstavnika Vlade ZDK. U“Službenim novinama ZDK“ od 26.04.2018.,objavljena je Odluka o davanju saglasnosti na ovaj ugovor, kao i sam Ugovor.

Ovim Kolektivnim ugovorom u oblasti šumarstva, uređuju se prava i obveze radnika, te prava i obveze Poslodavca prema radnicima koji kod njega rade, odnosno prava i obveze ugovornih strana koje su zaključile ovaj ugovor.

Ovaj Kolektivni ugovor zaključuje se i primjenjuje kod Poslodavca u skladu sa odredbama Zakona o radu i drugim pozitivnim propisima.

JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići u potpunosti sprovodi ovaj Kolektivni ugovor od njegovog zvaničnog objavljivanja u „Službenim novinama ZDK“ a prava iz ovog ugovora ostvaruju svi radnici preduzeća.

Pravilnik o radu kao i svi ugovori o radu sa radnicima, usklađeni su sa odredbama ovog Kolektivnog ugovora.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom o radu ili drugim zakonom, Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, ovim Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, osim u slučaju niže od najniže plaće, utvrđene u članu 32. ovog Kolektivnog ugovora.

Ugovorom su precizirane opće odredbe, kao i postupak kolektivnog pregovaranja, primjena ugovora, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obaveze poslodavca i radnika, odmori i odsustva, zaštita radnika, plaće i naknade plaća, ostala materijalna prava radnika, naknada štete, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, pravilnik o radu, sudjelovanje radnika u odlučivanju,uslovi za rad sindikata, rješavanje sporova, štrajk te trajanje kolektivnog ugovora.

Takođe, definisano je i sindikalno organizovanje kroz sindikalne organizacije a poslodavac se obavezuje da svojim djelovanjem ni na koji način neće ometati i onemogućavati sindikalni rad ili sindikalno organizovanje zaposlenih.

Ovaj kolektivni ugovor zaključen je na period od 01.03.2018. godine do 01.03.2019. godine. Ukoliko se ovaj kolektivni ugovor ne produži do njegovog isteka primjenjivaće se 90 dana nakon isteka roka na koji je zaključen.

Odluku o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, kao i sam Kolektivni ugovor koji su objavljeni u „Službenim novinama ZDK“ br. 6/18 od 24.04.2018.god., možete preuzeti ovdje.

 

Share it on :