JAVNI POZIVI

04Oct

Javni poziv za radove na sanaciji puta Mekiš - Staje i izgradnja nadstrešnice, br. 98/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.10.2018.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-3-77-3-137/18 – Javni poziv za radove na sanaciji puta Mekiš - Staje i izgradnja nadstrešnice br. 98/18, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 19.10.2018.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 19.10.2018. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Radovi na sanaciji puta Mekiš - Staje i izgradnja nadstrešnice. Ponuda u postupku br. 98 / 18  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 19.10.2018.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić .

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.