JAVNI POZIVI

28Jul

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke akumulatora, br. 13-2/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 04.08.2020.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 28.7.2020. godine,  donosim

O  D  L  U  K  U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka akumulatora, br. 13-2/20)

Komisija za javne nabavke koja je imenovana za provođenje postupka javne nabavke – Konkurentski zahtjev za nabavku akumulatora za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići broj 13-2/20, koji je objavljen na portalu Agencije za javne nabavke broj 360-7-1-49-3-79/20, izvršila je otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda u vrijeme kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda je konstatovano da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „C.I.A.K. AUTO“ d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 6.972,00 KM bez PDV.

U postupku ocjene ponuda uvidom u Tendersku dokumentaciju i pristiglu ponudu ponuđača „C.I.A.K. AUTO“ d.o.o. Sarajevo, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, pa je ponuda formalno-pravno ispravna i prihvatljiva.

Procijenjena vrijednost nabavke je 7.000 KM, visina dostavljene ponude je u okviru procijenjene vrijednosti.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda, to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista ne može zakazati.

Cijeneći navedeno, Komisija je predložila da se ponuda ponuđača „C.I.A.K. AUTO“ d.o.o. Sarajevo prihvati kao najpovoljnija u postupku, te donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključio okvirni sporazum o nabavci.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.